javna ustanova “dom zdravlja” kakanj

4

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA E-RECEPTA

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je pokrenuo implementaciju uvođenja elektronskog recepta (e-recept) u domovima zdravlja na području Zeničko-dobojskog kantona. Realizacijom ovog projekta očekuje se znatnije poboljšanje ostvarivanja prava pacijenata na zdravtsvenu zaštitu.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je organizovao inicijalne sastanke za predstavnike domova zdravlja sa područja Ze-do kantona gdje su prezentovane osnove ovog projekta i dinamika odvijanja implementacije projekta. Prema rasporedu implementacije projekta JU “Dom zdravlja “ Kakanj bi trebala započeti sa edukacijom osoblja u aprilu tekuće godine, a edukaciju će vršiti predstavnici organizacije koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač od strane Zavoda.