javna ustanova “dom zdravlja” kakanj

O nama

                                                                                                                                    HISTORIJAT JU “DOM ZDRAVLJA” KAKANJ

Početak rada i organizovanja ustanove datira iz davne 1953. godine. Naime, Narodni odbor sreza Visočkog je svojim  rješenjem dana 27.02.1953. godine osnovao narodnu stanicu u cilju pružanja zdravstvenih usluga stanovnicima općine Kakanj.
Pri Rudniku mrkog uglja Kakanj osnovana je zdravstvena stanica 25.02.1955. godine. Rješenjem Narodnog odbora općine Kakanj, dana 15.09.1961. godine ove dvije zdravstvene stanice spojene su u Dom zdravlja kao jednu zdravstvenu ustanovu na podrčju općine Kakanj.
U svojoj historiji JU Dom zdravlja Kakanj mijenjao je oblike organizovanja  u skladu sa reformama i promjenama zakona. JU Dom zdravlja Kakanj je jedno vrijeme, kao osnovna organizacija udruženog rada (OOUR), egzistirala u sastavu Radne organizacije Regionalnog medicinskog centra Zenica iz čijeg sastava se izdvaja po sticanju zakonskih uslova dana 28.12.1999. godine i registruje se kao samostalni pravni subjekt u vlasništvu općine Kakanj.
U martu 2004. godine, tačnije 30.03.2004. godine registruje se u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj čime dobiva mogućnost da, pored primarne zdravstvene zaštite, stanovnicima općine Kakanj pruža i složeniju konsultativno-specijalistučku zdravstvenu zaštitu kao jedina javnozdravstvena ustanova na području općine Kakanj.
Općinsko vijeće općine Kakanj je 30.01.2013. godine donijelo Odluku kojom se ova zdravstvena ustanova naziva JU Dom zdravlja Kakanj, a što predstavlja usklađivanje sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH.

 

                                                                                                                                                                MENADŽMENT

Direktor:                                                                          Pomoćnik direktora za opće i pravne poslove:                                Pomoćnik direktora za odnose s javnošću:                           Šef za materijalno finansijsko poslovanje:

Tursum dr. Mirsad, specijalista neuropsihijatar              Veispahić Lamija, diplomirani pravnik                                              Kovačević Nevzet, magistar komunikologije                         Begić Hasna, ekonomista                         

Tel: 032/460-952; e-mail: direktor@dzkakanj.ba            Tel: 032/460-953; pomocnikopp@dzkakanj.ba                               Tel: 032/460-954; pomocnikosj@dzkakanj.ba                       Tel: 032/460-955; pomocnikep@dzkakanj.ba

 

                                                                                                                                                               UPRAVNI ODBOR

                                                                                                                                                          Trako Nisvet, predsjednik

                                                                                                                                                           Brodlija Esmin, član

                                                                                                                                                           Imamović Abdulah, član