O NAMA

HISTORIJAT JU “DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM” KAKANJ

Početak rada i organizovanja ustanove datira iz davne 1953. godine. Naime, Narodni odbor sreza Visočkog je svojim  rješenjem dana 27.02.1953. godine osnovao narodnu stanicu u cilju pružanja zdravstvenih usluga stanovnicima općine Kakanj.
Pri Rudniku mrkog uglja Kakanj osnovana je zdravstvena stanica 25.02.1955. godine. Rješenjem Narodnog odbora općine Kakanj, dana 15.09.1961. godine ove dvije zdravstvene stanice spojene su u Dom zdravlja kao jednu zdravstvenu ustanovu na podrčju općine Kakanj.
U svojoj historiji JU Dom zdravlja Kakanj mijenjao je oblike organizovanja  u skladu sa reformama i promjenama zakona. JU Dom zdravlja Kakanj je jedno vrijeme, kao osnovna organizacija udruženog rada (OOUR), egzistirala u sastavu Radne organizacije Regionalnog medicinskog centra Zenica iz čijeg sastava se izdvaja po sticanju zakonskih uslova dana 28.12.1999. godine i registruje se kao samostalni pravni subjekt u vlasništvu općine Kakanj.
U martu 2004. godine, tačnije 30.03.2004. godine registruje se u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj čime dobiva mogućnost da, pored primarne zdravstvene zaštite, stanovnicima općine Kakanj pruža i složeniju konsultativno-specijalistučku zdravstvenu zaštitu kao jedina javnozdravstvena ustanova na području općine Kakanj.
Općinsko vijeće općine Kakanj je 30.01.2013. godine donijelo Odluku kojom se ova zdravstvena ustanova naziva JU “Dom zdravlja” Kakanj, a što predstavlja usklađivanje sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH.

Na osnovu Odluke OV Kakanj, Općinski sud u Zenici 18.02.2022. godine donosi Rješenje o izmjeni podataka, tako da je od ovog datuma JU “Dom zdravlja” Kakanj registrovana kao JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj.

DIREKTOR:

Tursum dr. Mirsad, specijalista neuropsihijatar 

Tel: 032/460-952; e-mail: direktor@dzkakanj.ba   

UPRAVNI ODBOR:

Buza Fahrudin, dipl. ing. šumarstva, predsjednik

Hadžić dr. Sedina, specijalista interne medicine, član

Amiđić Melisa, dipl. pravnik, član 

VODIČ KROZ JU “DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM” KAKANJ

JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj svoj rad organizuje i provodi u sljedećim organizacionim jedinicama, odnosno službama:
 
1. Služba za obiteljsku -porodičnu medicinu (19 APM, tel. 032/460-986)
2. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske djece i omladine (tel. 032/460-970)
3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena (tel. 032/460-963, 032/460-971)
4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (tel. 032/460-968)
5. Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu i RTG dijagnostiku (tel. 032/460-975, 032/460-972, 032/460-973, 032/460-993)
6. Služba za higijensko – epidemiološku zdravstvenu zaštitu (tel. 032/460-964)
7. Hitna medicinska pomoć (tel. 032/460-958, 124)
8. Služba za laboratorijsku djelatnost (tel. 032/460-967)
9. Služba za zubozdravstvenu djelatnost (tel. 032/460-974)
10. Služba za konsultativno-specijalističku djelatnost (tel. 032/460-968)
11. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (tel. 032/460-962)
12. Centar  za mentalno zdravlje (tel. 032/460-961)
13. Služba zajedničkih poslova (tel. 032/460-950)
· Odsjek za pravne i opšte poslove
· Odsjek za materijalno-finansijske poslove
· Odsjek za tehničko-tehnološke poslove.

STRATEŠKA NAMJERA: VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI

Svaki zdravstveni sistem bi trebao biti kompaktan i cjelovit kako bi bio funkcionalan. U BiH je stanje u ovom segmentu dosta specifično. Kod nas se o zdravstvenom sistemu brinu entitetska resorna ministarstva, odnosno kantonalna i ministarstvo Brčko disktrikta,  i njegova funkcionalnost ovisi o svim fundamentalnim dijelovima na kojima je on izgrađen. Ulaganja u zdravstveni sistem trenutno nisu ni izbliza stvarnim potrebama i to je jedan od glavnih inhibitornih faktora za razvoj zdravstvene djelatnosti.

Na osnovu svega gore izrečenog mi smo odredili neke ključne elemente kao naše strateške namjere i vodilje u prosperitetniji i moderniji zdravstveni sistem na području općine Kakanj, a prije svega to su: vizija, misija i vrijednosti koje posjedujemo.

Vizija je da JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj bude javnozdravstvena ustanova u kojoj se građanima pružaju: sigurni, kvalitetni, sveobuhvatni, kontinuirani,  efektivni i efikasni, pravovremeni, pristupačni i savremeni oblici zdravstvenih usluga bez obzira o kojem vremenu i okolnostima se radi.

Misija je pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite koja podrazumijeva: upotrebu sigurnih i kvalitetnih metoda liječenja, dijagnosticiranje oboljenja, prevenciju i rano otkrivanje oboljenja, promociju zdravlja, edukaciju medicinskog kadra i pacijenata, te rehabilitaciju i zdravstvenu brigu o svima koji žive na području općine Kakanj bez obzira o kome se radi.

Vrijednosti  koje posjedujemo su naši ljudski resursi, tj. naš kadar, a najbolje o tome mogu posvjedočiti korisnici zdravstvenih usluga. U razgovoru sa njima vidimo da većina njih imaju povjerenje u nas, većina njih takođe daje nam prednost u odnosu na naše konkurente. Svi radnici se trude da rade kvalitetno, da imaju jednak odnos prema svim pacijentima, da sa njima sarađuju, da se koriste znanjima zasnovanim na dokazima, da brinu o zdravlju svojih pacijenata. Medutim, sve ove vrijednosti marljivim radom treba u buducnosti upotpunjavati i nadograđivati. Pored navedenog, tu je oprema i medicinski aparati, kao i stalna nastojanja da se obezbijedi i nabavi najsavremenija oprema i medicinski aparati za pružanje sigurnih i kvalitetnih usluga našim pacijentima.