ZAVRŠNE AKTIVNOSTI ZA CERTIFIKACIJU I AKREDITACIJU JU “DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM” KAKANJ

JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj, shodno zakonskim obavezama, već duže vremena uključena je u proces priprema za certifikaciju i akreditaciju Ustanove koju sprovodi Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ). Nakon potpisanog međusobnog Ugovora o definisanju uslova akreditacijskog pregleda i sticanja akreditacijskog statusa, obe strane (AKAZ i JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj) su izvršile svoje ugovorne obaveze. JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj je pripremila kadar i kompletnu Ustanovu, te na vrijeme dostavila samoocjenu AKAZ-u, dok je AKAZ oformio tim vanjskih ocjenjivača koji su 28.08.2023. i 29.08.2023. godine izvršili vanjski pregled Ustanove.

Tim vanjskih ocjenjivača će dostaviti sumarno viđenje zatečenog stanja AKAZ-u, koji će u skorije vrijeme dati konačnu ocjenu ove Ustanove u vezi primjene certifikacijskih i akreditacijskih standarda, a koji su unificirani za sve domove zdravlja na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Kadar JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj i ovaj put je pokazao spremnost, profesionalizam i svoj kvalitet u pružanju zdravstvene zaštite stanovništvu na području općine Kakanj. Najiskrenije se nadamo da će njihov trud i napor koji su uložili biti nagrađeni certifikacijom i akreditacijom JU “Dom zdravlja sa stacionarom” Kakanj.